Kulturmiljöunderlag för Östra Kålltorp

Antiquum har utarbetat ett Kulturmiljöunderlag för Östra Kålltorp. Underlaget avser ett utredningsområde till stora delar motsvarande f d Renströmska sjukhusområde. Området har kulturhistoriska värden, framför allt konstituerat av den välbevarade sjukhusmiljön. Rapporten innehåller en kortfattad historisk översikt, en karaktärisering av alla delområden (så väl natur som kultur) samt en kulturhistorisk värdering. Arbetet har legat till grund för en exploateringsplan för området.

Uppdragsgivare: Göteborgs stadsbyggnadskontor


Klicka på bilden för att se fler exempel