Antiquum AB – bebyggelseantikvarisk konsult har specialistkompetens inom restaurering, varsam ombyggnad och kulturmiljövård. Här arbetar kunniga och engagerade byggnadsantikvarier med spetskompetens inom hela det antikvariska verksamhetsfältet.
Välkomna att höra av er till oss! »

Tjänster och referenser

Antikvariska utlåtanden och förundersökningar

Stadsbyggnadskontoret kan i samband med bygglovsprövning kräva antikvariska utlåtanden eller förundersökningar vid ombyggnad eller förändring av äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnader. En förundersökning är i regel mer omfattande än ett utlåtande som ofta berör mindre projekt. Antiquum upprättar både antikvariska utlåtanden och förundersökningar med beskrivning av byggnadens historia, precisering av dess kulturhistoriska värden samt konsekvensbedömning av hur planerade förändringar påverkar byggnadens kulturhistoriska värden. Likaså innehåller underlagen vanligtvis riktlinjer för ett varsamt utförande. Vid behov lämnar vi även förslag till alternativa lösningar för mer anpassade utföranden. Utredningarna fungerar som underlag inför byggnadsnämndens/stadsbygg­nadskontorets prövning om varsamhetskravet i Plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 17§ och förvanskningsförbudet enligt PBL 8 kap 13§ uppfylls.

Antikvarisk kontroll/medverkan

Antiquum utför kontroller som fristående antikvariskt sakkunniga enligt Plan- och Bygglagen och antikvarisk medverkan enligt Kulturmiljölagen. Två av våra antikvarier är certifierade sakkunniga enligt KUL 2 (BFS 2011:15) och godkända av Länsstyrelsen samt Riksantikvarieämbetet för antikvarisk medverkan. Vår medverkan syftar till att granska att krav på varsamhet efterlevs och vi fungerar som en länk mellan byggherre och myndighet. Kontrollerna sker löpande under byggskedet och vi för kontinuerligt diskussioner med beställare för att ge råd och finna lösningar som fungerar för både fastighet och brukare. Vi har medverkat i projekt som rör allt från flerbostadshus till slott och fästningar.

Åtgärdsförslag och projektering

Vid ändring och ombyggnad av äldre byggnader krävs specialkunskap för att byggnadens särdrag och kulturhistoriska karaktär ska bibehållas och förstärkas. Antiquum upprättar åtgärdsförslag och byggbeskrivningar som är anpassade till varje enskilt objekt med avseende på såväl metod som materialval. Våra åtgärdsförslag kan innefatta projekterings- och programhandlingar där de antikvariska arbetena är specificerade.

Färgsättning och tidstypisk inredning

På Antiquum är vi specialutbildade inom traditionell färgsättning för såväl fasader som interiörer. Vi har färgsatt allt från villor och landshövdingehus till stenstadshus och större anläggningar liksom trapphus och kulturhistoriskt känsliga interiörer – sammanlagt över 400 byggnader. Antiquum utför även färgundersökningar för att fastställa ursprunglig färgsättning inför återställande och kan även i de fall äldre färgskikt saknas ta fram förslag på tidstypisk färgsättning.

Likaså upprättar Antiquum inredningsförslag i tidstypisk eller en till byggnaden anpassad stil åt både privatpersoner och fastighetsbolag. Det kan handla om val av tapeter, armaturer, köks- och badrumsinredningar, fönster, dörrar, golv mm. Vi har ett brett kontaktnät när det gäller hantverkare och kan tillsammans hjälpa dig att driva ombyggnadsprojektet.

Vård- och underhållsplaner / Vårdprogram

I våra vård- och underhållsplaner ingår bebyggelsehistoriska beskrivningar, nulägesbeskrivning med skador och åtgärder samt precisering av byggnadens kulturhistoriska värden liksom antikvariska riktlinjer och särskilda vårdkrav. Vi har bl a utarbetat ett stort antal Vård- och underhållsplaner för byggnadsminnen åt Higab.

Antiquum upprättar även vårdprogram för statliga och enskilda byggnadsminnen samt för övrigt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Ett vårdprograms syfte är att ligga till grund för byggnadens framtida förvaltning. I våra vårdprogram identifieras byggnadens/miljöns kulturhistoriska värde och utifrån detta formuleras bl a långsiktiga mål. Vi har bl a utarbetat Vårdprogram åt Statens fastighetsverk och Sjöfartsverket.

Kulturmiljöunderlag och kulturmiljöanalyser

Antiquum upprättar kulturmiljöunderlag och kulturmiljöanalyser i samband med t ex nya detaljplaner. I våra kulturmiljöanalyser preciseras miljöns kulturhistoriska, upplevelsemässiga och arkitektoniska kvaliteter och vi definierar miljöns känslighet respektive tålighet för förändringar. Underlagen utformas som operativa planeringsunderlag. Under årens lopp har vi upprättat kulturmiljöunderlag för allt från komplexa stadsmiljöer, agrara miljöer och enskilda byggnader. I många projekt upprättar vi även förslag till skydds- och varsamhetsbestämmelser.